Privacyverklaring

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens? In dit privacy statement beschrijft Pietersen B.V., hoe zij als verwerkingsverantwoordelijke met jouw persoonsgegevens omgaat.

2. Wat is een persoonsgegeven? Informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon is een persoonsgegeven. Of bepaalde informatie als een persoonsgegeven moet worden gekwalificeerd hangt er mede vanaf of Pietersen B.V. beschikt over wettige middelen waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat zij deze inzet om een betrokkene te identificeren. Zo beschouwen wij jouw kenteken en chassisnummer bijvoorbeeld ook als een persoonsgegeven. 

3. Persoonsgegevens die wij verwerken Wij verwerken persoonsgegevens over jou omdat jij gegevens zelf aan ons verstrekt bij het aangaan van een overeenkomst met ons, maar ook wanneer je gebruik maakt van onze diensten en ons daarmee gegevens verstrekt, dan wel ons in staat stelt gegevens vast te leggen over jouw interesses en voorkeuren. 

Aan ons verstrekte gegevens

Als je met Pietersen B.V., een overeenkomst aangaat, hebben wij de volgende persoonsgegevens van jou nodig:

 • naam en adres;
 • contactgegevens (telefoonnummers, e-mailadressen);
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • klantnummer(s);
 • financiële gegevens (bankrekeninginformatie, offertes, facturen)

Daarnaast verwerkt Pietersen B.V. in het kader van de uitvoering een overeenkomst met jou of het verlenen van een dienst aan jou de volgende gegevens die als persoonsgegevens kunnen kwalificeren:

 • chassisnummer en model van jouw voertuig;
 • technische gegevens over jouw voertuig;
 • kenteken van jouw voertuig;
 • onderhoudshistorie van jouw voertuig;
 • eigendomshistorie van jouw voertuig (tenaamstellingsgegevens);
 • andere gegevens relevant voor de betreffende overeenkomst.

Gegevens over jouw gebruik van onze diensten en/of producten

Als je gebruik maakt van diensten van Pietersen B.V. of anderszins contact hebt met ons, verwerken wij in het kader van onze dienstverlening – afhankelijk van het precieze gebruik dat jij ervan maakt – de volgende gegevens die als persoonsgegevens (kunnen) worden gezien:

• gegevens die wij verbinden aan bepaalde patronen, zoals een status in het profiel dat wij over jou kunnen opstellen aan de hand van jouw consumptiegedrag (bijvoorbeeld: de frequentie waarmee je een aankoop doet of dienst afneemt); • surfgedrag op onze website, vastgesteld aan de hand van cookies (zie ook artikel 9 van dit privacy statement); • klanttevredenheidsgegevens; 

4. Geen verwerking van gegevens van minderjarige personen Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van minderjarige websitebezoekers.

5. Verwerking: grondslagen en gerechtvaardigde belangen  De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

1. Toestemming 2. Uitvoering van een overeenkomst met jou 3. Wettelijke verplichting 4. Vervulling van een taak van algemeen belang 5. Gerechtvaardigd belang van Pietersen B.V. of een derde

Gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, reclame, beveiliging, (misdaad)preventie, IT-beheer, onderzoek en analyse naar eigen producten of diensten, bedrijfshuishouding, juridische zaken, intern beheer.

7. Delen met derden Pietersen B.V. deelt jouw persoonsgegevens met derden in onder andere de volgende gevallen en met bijbehorende redenen. • als wij wettelijk verplicht of bevoegd zijn om persoonsgegevens aan derden te verstrekken • als wij een vermoeden hebben van een schending van de rechten van derden, van strafbare feiten of van misbruik, kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan derden die daarbij een gerechtvaardigd belang hebben of aan instanties die het algemeen belang dienen. Dit kunnen ook handhavende autoriteiten zijn, zoals het Openbaar Ministerie of toezichthouders. • Pietersen B.V. kan jouw gegevens ook delen met andere bedrijfsonderdelen binnen de BOAC Automotive groep voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of vanwege gerechtvaardigde bedrijfsbelangen, zoals het voeren van een centrale administratie of klantenservice, en het analyseren van onze dienstverlening aan jou. • met partijen die Pietersen B.V. assisteren in haar dienstverlening en geen verwerker zijn (denk aan accountants en (juridisch) adviseurs) • voor bedrijfseconomische doeleinden (zoals de verkoop van bedrijfsactiviteiten of aandelen of een reorganisatie) Pietersen B.V. gebruikt ook diensten van derde partijen die fungeren als 'verwerkers' (bijvoorbeeld hosting-dienstverleners, mobiliteitsdienstverleners en onderzoeksbureaus, met als doel marktonderzoek of klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren. Deze dienstverleners zullen persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de instructies en onder de controle van Pietersen B.V..

8. Hoe lang wij gegevens bewaren Wij bewaren persoonsgegevens overeenkomstig ons interne dataretentiebeleid en/of zo lang als jij klant bent bij Pietersen B.V. of interesse blijft tonen in de diensten van Pietersen B.V.  wij wettelijk verplicht zijn gegevens te bewaren, of wij op goede gronden menen gegevens te mogen bewaren, voor zover noodzakelijk. 9. In kaart brengen websitebezoek Wanneer je onze websites, diensten, applicaties, communicatiediensten (zoals e-mail) en hulpmiddelen bezoekt of gebruikt, kunnen wij cookies, web beacons en andere soortgelijke technologieën voor het opslaan van informatie gebruiken met als doel jou een betere, snellere en veiligere klantervaring te kunnen bieden. Als je geen cookies wenst, kun je die weigeren. 10. Jouw rechten, waaronder het recht om bezwaar te maken Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben vastgelegd en aan wie wij jouw persoonsgegevens hebben verstrekt. Hiervoor kun je contact met ons opnemen. Pietersen B.V. zal zich inspannen om te reageren binnen de wettelijke termijn. Buitensporige verzoeken kunnen wij buiten behandeling laten.

Naast het recht op inzage heb je met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens de volgende rechten:

• het recht om jouw toestemming in te trekken, voor zover onze verwerking van jouw persoonsgegevens daarop is gebaseerd; • het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; • het recht om jouw persoonsgegevens te (laten) rectificeren/corrigeren; • het recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens; • het recht op beperking van de jou betreffende verwerking; • het recht op dataportabiliteit; • het absolute recht om bezwaar te maken tegen direct marketing; • het recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen die plaatsvinden vanwege de gerechtvaardigde belangen van Pietersen B.V. of een derde (afhankelijk van jouw persoonlijke omstandigheden). Je kunt jouw rechten slechts uitoefenen voor zover de wet je deze rechten toekent. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou zelf is gedaan, vragen wij om een kopie van jouw identiteitsbewijs bij dit verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij ook om op deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar te maken. 11. Beveiliging en bescherming van gegevens Pietersen B.V. past passende beveiligingsmaatregelen toe om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zoveel mogelijk tegen te gaan. Pietersen B.V.heeft zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Deze beveiligingsmaatregelen worden periodiek herzien op basis van dreigingen. 12. Wijzigingen De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, en de samenstelling of hoeveelheid van gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Je zult indien noodzakelijk op de hoogte worden gebracht van een wijziging. In dit Privacy Statement wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.